Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 maart 2019

D66 stelt vragen over armoede onder werkenden

Roermond, 6 maart 2019

Inleiding
De gemeente Roermond heeft als uitgangspunt financieel zelfredzame inwoners. In armoede leven is niet goed voor de gezondheid en het welzijn van mensen en het leidt ertoe dat het perspectief op een kansrijke toekomst afneemt. In het Beleidsplan Armoedebeleid Roermond, samen actief tegen armoede is beschreven dat het percentage minima in Roermond al vele jaren hoger is dan het landelijke en provinciale gemiddelde. In wijken als Sterrenberg, Vliegeniersbuurt en de Componistenbuurt leeft ongeveer één op de vier huishoudens van een inkomen op of rond het sociaal minimum.

De gemeente Roermond heeft al beleid om op vele manieren armoede te bestrijden, maar onlangs is gebleken dat steeds meer mensen in Nederland die werken tegelijkertijd in armoede leven, meldt het Sociaal Cultureel Planbureau (rapport: ’’Als werk weinig opbrengt’’, SCP oktober 2018). Vooral zelfstandigen zonder personeel, werkende alleenstaanden en werkenden met een migratieachtergrond met name van Turkse of Marokkaanse en met een overige niet-westerse herkomst (excl. Surinaams/ Antilliaans) lopen een verhoogd risico arm te zijn. Het SCP concludeert dat veel gemeenten geen specifiek armoedebeleid voor werkenden voeren. Van een bewuste keuze is geen sprake, eerder van een blinde vlek: ‘’gemeenten blijken bij werkende
armen vooral te denken aan bijstandsgerechtigden die vanuit de uitkering naar werk zijn uitgestroomd. Dat is niet terecht: van de werkende armen maakte in 2014 slechts 11 procent deel uit van een huishouden dat toen of in het voorbije jaar een bijstandsuitkering ontving.’’

Enkele aanbevelingen van SCP aan gemeenten zijn:

  • Stel arbeidsbemiddeling en scholing –naar een grotere of beter betaalde baan- voor nietbijstandscliënten open.
  • Experimenteer met initiatieven die zich specifiek richten op ‘wat werkt’ voor werkende armen zonder bijstand of bijstandsverleden.
  • Leg verbindingen met lokale en regionale werkgevers, vakbonden en organisatieverbanden van zzp’ers, sociaal raadslieden, scholen en andere aanbieders van opleidingen.
  • Het goede voorbeeld geven als werkgever: werkenden genoeg uren en redelijke uurinkomsten bieden.
  • Kennisbasis omtrent werkende armen vergoten.

D66 Roermond heeft hierover de volgende vragen:

  1. Is het college van B & W op de hoogte van (de bevindingen van) onderzoeksrapportage ‘’Als werk weinig opbrengt’’ van CBS oktober 2018?

Inleiding vraag 2: ‘’Het SCP concludeert dat driekwart van de gemeenten geen specifiek armoedebeleid voor werkenden voert [..] gemeenten blijken bij werkende armen vooral te denken aan bijstandsgerechtigden die vanuit de uitkering naar werk zijn uitgestroomd. Dat is niet terecht: van de werkende armen maakte in 2014 slechts 11 procent deel uit van een huishouden dat toen of in het voorbije jaar een bijstandsuitkering ontving.’’

  1. Heeft gemeente Roermond een specifieke aanpak voor het verminderen van armoede onder werkenden, waarbij breder gekeken wordt dan bijstandsgerechtigden? Zo ja, hoe ziet deze aanpak eruit?
  2. Welke activiteiten verricht c.q. samenwerkingsverbanden heeft de gemeente Roermond om werkenden in armoede te bereiken c.q. te ondersteunen? Sluiten deze activiteiten aan bij de aanbevelingen van de studie ‘’Als werk weinig opbrengt’’?

Inleiding vraag 4: ‘’Het SCP spoort gemeenten aan meer moeite te steken in het contact leggen met werkgevers, vakbonden en clubs van zzp’ers om arme werkenden beter te bereiken.’’

  1. Indien blijkt dat de gemeente Roermond nog onvoldoende samenwerkt met bovengenoemde partners. Bent u voornemens om samen met betrokken partners een plan van aanpak op te stellen hoe we deze specifieke doelgroep beter kunnen bereiken c.q. ondersteunen?

Inleiding vraag 5: ‘’De gemeenten gaan er volgens SCP vanuit dat algemene maatregelen tegen armoede, zoals het kwijtschelden van gemeentelijke heffingen, ook de groep werkenden vooruithelpen. Maar de meeste ondervraagde gemeenten hebben een groot deel van de groep arme werkenden niet op de radar staan. „Wij kennen de werkende armen niet en de werkende armen kennen onze regelingen niet”, zoals een ambtenaar het formuleert.’’

  1. Zijn bestaande (armoede)regelingen voor deze specifieke doelgroep volgens u voldoende bekend? Welke acties onderneemt u om deze regelingen bij deze specifieke doelgroep onder de aandacht te brengen?

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van D66 Roermond
Michael Kalthoff
Raadslid D66